Author

Yanghua Jin

Publications

Fast Soft Color Segmentation

CVPR 2020

By : Naofumi Akimoto, Huachun Zhu, Yanghua Jin, Yoshimitsu Aoki