Author

Sosuke Kobayashi

Publications

Instance-Based Neural Dependency Parsing

TACL 2021

By : Hiroki Ouchi, Jun Suzuki, Sosuke Kobayashi, Sho Yokoi, Tatsuki Kuribayashi, Masashi Yoshikawa, Kentaro Inui

SHAPE: Shifted Absolute Position Embedding for Transformers

EMNLP 2021

By : Shun Kiyono, Sosuke Kobayashi, Jun Suzuki, Kentaro Inui