Publications

Research Areas :

Chemoinformatics / Materials Science

Population-based De Novo Molecule Generation, Using Grammatical Evolution

Chemistry Letters, 47, 1431-1434, 2018

Chemoinformatics / Materials Science

By : Naruki Yoshikawa, Kei Terayama, Masato Sumita, Teruki Homma, Kenta Oono, Koji Tsuda