Publications

Research Areas :

Natural Language Processing / Speech Processing

Instance-Based Neural Dependency Parsing

TACL 2021

Natural Language Processing / Speech Processing

By : Hiroki Ouchi, Jun Suzuki, Sosuke Kobayashi, Sho Yokoi, Tatsuki Kuribayashi, Masashi Yoshikawa, Kentaro Inui

ESPnet: End-to-End Speech Processing Toolkit

Interspeech 2018

Natural Language Processing / Speech Processing

By : Shinji Watanabe, Takaaki Hori, Shigeki Karita, Tomoki Hayashi, Jiro Nishitoba, Yuya Unno, Nelson Enrique Yalta Soplin, Jahn Heymann, Matthew Wiesner, Nanxin Chen, Adithya Renduchintala, Tsubasa Ochiai

  • 1
  • 2